صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
دروازه كيش -> خدمات در كيش -> رستوران ها
رستوران هاى کيش از کيفيت خوبى برخوردارند و سازمان هاى محلى بر فعاليت آنها نظارت مى کنند. گردشگران مى توانند بر حسب سليقه از امکانات هر يک از رستوران ها و مراکز پذيرايى برخوردار شوند. پذيرايى با محصولات دريايى به دليل تنوع صيد در آب هاى اطراف جزيره در بيشتر رستوران ها انتخاب اول گردشگران است. رستوران هاى جزيره در مقايسه با سرزمين اصلى ، مدت زمان بيشترى در طول شبانه روز سرگرم پذيرايى هستند و تا پاسى از نيمه شب با برنا مه هاى متنوع موسيقى از گردشگران پذيرايى مى نمايند که فرصت مناسبى است براى تمدد اعصاب و استراحت.
فهرست عناوين بخش
رستورانها : نشانى تلفن نام ميدان اميركبير- پشت هتل صدف 4424121.4 > ...
جامعه هتلداران
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS