:: تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش
   پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى ....
    :: تاريخ چاپ :01/07/1398 دوشنبه    ساعت:4:44:16 AM    چاپ شده از IP : [35.172.100.232]
    :: منبع: http://www.gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=977096002526509
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.